RSS RSS RSS

Издања

„Принудна заједница и демократија : прилози о кризи, слому и употреби државе“

Слободан Самарџић, Београд 1994 Предмет ове књиге су распад југословенског друштва и државе и процеси који су му уследили како на унутрашњем тако и на спољашњем плану. Аутор анализира унутрашње околности и актере који су преобразили кризу у конфликт ратним исходом као и утицај спољашњих фактора на ове процесе. Посебна пажња посвећена је односу Европске уније према југословенској кризи и ...
Прочитај више

„Војске и промене у европским социјалистичким земљама „

приредио Златко Исаковић, Београд 1994 Шест српских, америчких и мађарских експерата истражује једу занимљиву тему: улогу војске у процесу разарања комунизма у Источној Европи и СССР као и повратни утицај ових промена на војску. Зборник садржи и расправе о издацима за војску, европској и регионалној безбедности и паралелне расправе о распаду бивше Југославије и њене војске ...
Прочитај више

„Оглед о установама слободе: политичка филозофија Фридриха фон Хајека“

Драган Лакићевић, Београд 1994 Ова књига афирмише дело једног од највећих представника неолиберализма данас, славног економисту и и историчара политичких идеја, Фридриха фон Хајека. Основна претпоставка овог рада је да либерални оквир друштва представља једини познати систем који омогућава мирно решавање различитих и често супротстављених људских стремљења, остављајући притом максимум простора слоди индивидуе ...
Прочитај више

„Монетарна унија у оквиру Европске заједнице“

Димитрије Станковић, Београд 1993 Преглед развоја економских и монетарних интеграција у Европској заједници и анализа изградње и функционисања Европског монетарног система, особито у периоду после склапања уговора у Мастрихту. Предвиђања могућих токова развоја Европског монетарног система заснивају се, између осталог, на детаљним ауторовим обзервацијама поремећаја на финансијским тржиштима Европске заједнице 1992 ...
Прочитај више
Top