Расписан конкурс за избор директора института

Институт за европске студије, Управни одбор, на основу члана 62. Закона о науци и истраживањима и члана 17. Статута, расписује конкурс

– за избор директора Института на мандатни период од четири године.

Кандидат треба да испуњава следеће услове:
– да има научно или наставно звање из области друштвених наука;
– да има искуства у научноистраживачком раду и поседује организационе способности;
– да познаје један од светских језика;
– да испуњава опште услове прописане законом.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– лекарско уверење;
– уверење да није осуђиван;
– диплому (доказ о стручној спреми);
– уверење о избору у научноистраживачко, односно наставно звање;
– научну биографију са освртом на организационо искуство;
– предлог програма рада Института за мандатни период.

Конкурс је отворен 30 дана од објављивања.

Потребну документацију доставити на адресу: Институт за европске студије, Београд, Трг Николе Пашића 11.