Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет

2011. – данас

Циљ пројекта је праћење, анализа и осмишљавање све дубљег и заснованијег односа између Србије и Европске Уније. Овај однос се посматра у ширем контексту значајних глобалних промена у савременом свету од којих посебно треба издвојити следеће: велика финансијска и економска криза, назнаке дисперзије моћи и капитала, као и стварања мултиполарног света услед успона Кине, Турске и БРИК земаља, криза евра и неизвесност даљег ширења и продубљивања ЕУ после ратификације Лисабонског споразума.

Истраживање ће обухватити четири тематске целине:
1. Европске студије и Европска унија у савременим међународним односима;
2. Теоријске парадигме разумевања положаја Србије у Европи, са нагласком на теоријама развоја;
3. Србија у регионалним и европским интеграционим процесима;
4. Проблем идентитета Србије и Срба у савременом свету.

Претходно искуство и разноврсни профил истраживачког кадра омогућавају интердисциплинарност као основни методолошки приступ. Циљ је да се захвате како безбедносни и спољнополитички аспекти односа, тако и економски, друштвени и идентитетски проблеми повезивања Србије, региона и ЕУ.
Осим основних теоријских намена, повезаних са унапређењем наше науке и праћењем савремених достигнућа у појединим дисциплинама, намера је да резултати имају све већи практични значај и употребљивост у разним доменима јавне управе, укључујући и делатности појединих министарства, Канцеларије за придруживање итд.

Руководилац пројекта је др Миша Ђурковић

Документи:

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАЗВОЈА НАУЧНОГ ПОДМЛАТКА
ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ИНСТИТУТА 2011-2015.

Извештај о раду за 2011.
Извештај о раду за 2012.
Извештај о раду за 2013.
Извештај о раду за 2014.