Убрзано придруживање Европској унији – предуслов успешне транзиције и развоја Србије

2001 – 2005
Предмет истраживања је анализа неопходних претпоставки које је потребно да Република Србија испуни да би приступила процесу придруживања земљама чланицама Европске уније. Реч је о коренитој промени система привређивања, процедура у процесу функционисања демократских институција, државне администрације, тржишног отварања, промени и прилагођавања важећих закона у складу са законодавством Европске уније, приступању евроатлантском војном савезу, итд. Наше истраживање има за циљ да једним мултидисциплинарним приступом обухвати и анализира кључне сегменте овог процеса. У том смислу пројекат треба да пружи синтезу резултата истраживања функционисања низа узајамно повезаних механизама и институција у Републици Србији, као и низа препорука да се тај процес придруживања убрза.

Садржај истраживања

Истраживање се највећим делом бави условима о приступу држава у чланство ЕУ које је Европски савет у донео у Копенхагену, а конкретизовано на примеру Републике Србије:
1) Процена стабилности услова који обезбеђују демократију, правну државу, поштовање људских права и права мањина;
2) Стање постојеће тржишне привреде и неопходне мере њене веће ефикасности;
3) Анализа способности домаће привреде да издржи притисак заједничког тржишта ЕУ, као и могућност стварања заједничког регионалног тржишта на Балкану;
4) Способност савезне државе да испуни обавезе које произилазе из чланства, укључујући спровођење циљева политичке, економске и монетарне уније.

Ова питања се разрађују кроз три основна сегмента:
а) Политички аспект – интеграције Србије у Евро-атлантске установе; питање функционалности Савезне републике Југославије; институционални капацитети законодавних органа за интегративне процесе;
б) Правни аспект – домен људских и мањинских права, процес законске хармонизације, изградња државних институција за владавину права;
в) Економски аспект – процес економске трансформације и успостављања слободног тржишта, тржиштa рада и успостављање социјалног консензуса.

Циљ истраживања

1) Анализа институционалних капацитета политичких, правних, економских и безбедносних установа (парламент, законодавство, привредне, монетарне и војне установе) које чине кључне актере у процесу европских интеграција;
2) Анализа политичких и економских прилика у региону Западног Балкана, као једног од битних фактора интегративних процеса;
3) Анализа структурних промена у домену демократије, људксих и мањинских права, слободе медија, децентрализације и развоја цивилног друштва. Проучавање феномена културе, конфесионалне толеранције и могућност изградње мултикултуралне заједнице по свим стандардима најразвијенијих земаља Европске уније.